HouyHong Goat Grilled / ຮ້ານ ປິ້ງແບ້ຫ້ວຍຫົງ
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

HouyHong Goat Grilled / ຮ້ານ ປິ້ງແບ້ຫ້ວຍຫົງ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ທຸກໆທ່ານເຂົ້າ ມາໃຊ້ບໍລີການ ທາງຮ້ານເຮົາມີ ປິ້ງແບ້ແຊບໆ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. Welcome to Our Houyhong Goat Grilled, you can come to use our service. For more info please call 020 9769 9578
Food and Beverages
ປິ້ງແບ້ແຊບໆ, ເຄື່ອງດື່ມ / Goat Grilled, drinks
Mon - Sun: 03:00 PM - 11:00 PM
ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture