ຮ້ານ Lathda Balloon ສ່ວນຫຼຸດ Hot Deal 5% OFF
14 participants
Home and Garden
0
ຮ້ານລັດດາ ປູມເປົ້າ ຈຳໜ່າຍປູມເປົ້າລາຄາສົ່ງທຸກຊະນິດ ຊື້ປູມເປົ້າຄົບ 1.500.000 ກີບ ຮັບສ່ວນຫລຸດ 5% ສຳລັບປູມເປົ້າ 4 ຂັ້ນຕອນຄື: ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ ລັດດາ ປູມເປົ້າ ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ QR Code ຮັບສ່ວນຫຼຸຸດ Lathda Balloon Shop sells balloon, Balloon for Party service, Birthday service, etc... If you spend over 1.500.000 Kip get 5% Off for Balloon Step1: Grab your deal from CheQQme App Step2: Head to Lathda balloon outlet Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your Reward *Term & Condition apply
Campaign Period 10/04/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1 (ຂັ້ນຕອນ1)

Join Lathda Balloon Campaign now 5% Off (ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບ Lathda Balloon ດ່ວນສ່ວນຫລຸດ 5%)

Step 2 (ຂັ້ນຕອນ2)

Head to Lathda Balloon shop (ໄປທີ່ ຮ້ານ Lathda Balloon)

Step 3 (ຂັ້ນຕອນ3)

Scan Redemption QR code to your Free (ສະແກນລະຫັດຮັບສ່ວນຫລຸດຟຣີ 5%)

Step 4 (ຂັ້ນຕອນ4)

Get your Free (ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຣີ 5%)
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ ຮ້ານ ລັດດາ ປູມເປົ້າ ແມ່ນສະເພາະຊື້ຄົບ 1 500 000 ກີບເຖີງໄດ້ສ່ວນຫລຸດ

ຮ້ານລັດດາ ປູມເປົ້າ ຈຳໜ່າຍປູມເປົ້າລາຄາສົ່ງທຸກຊະນິດຮັບຕົບແຕ່ງງານລ້ຽງວັນເກີດ ງານສັງສັນຕ່າງໆຊື້ປູມເປົ້າຄົບ 1.500.000 ກີບ ຮັບສ່ວນຫລຸດ 5% ສຳລັບປູມເປົ້າ 4 ຂັ້ນຕອນຄື
ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ ລັດດາ ປູມເປົ້າ
ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ QR Code ຮັບສ່ວນຫຼຸຸດ
ຂັ້ນຕອນທີ4: ຮັບຟຼີ ເລີຍ ສ່ວນຫລຸດ 5%
Lathda Balloon Shop sells balloon, Balloon for Party service, Birthday service, etc... If you spend over 1.500.000 Kip get 5% Off for Balloon with 3 steps:
Step1: Grab your deal from CheQQme App
Step2: Head to Lathda balloon outlet
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your Reward
Step4: Receive your free 5% off
Term & Condition applied only spend over 1 500 000 kip, will get 5% off