ATEE CAFE Loyalty 10+1
43 participants
Food and Beverages
0
ປະເພດອາຫານ ແມ່ນສະເພາະ ອາຫານຕາມສັ່ງ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມ ທ່ານສາມາດສະແກນ ສະສົມຄົບ 10 ສະແຕມ ແລກຮັບເຄື່ອງດື່ມນໍ້າປັ່ນຟຼີ 1 ຈອກ ຂັ້ນຕອນທີ1: ເຂົ້າຮ່ວມແຄມເປນ ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ A TEE CAFE ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ QR code ສະສົມຄົບ 10 ສະແຕມ ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ QR code ແລກລາງວັນເຄື່ອງດື່ມ A TEE CAFE ຟຣີ Fast food or drinks you can collect 10 stamps get free 1 Smoothy Step1: Tap on participate Step2: Head to A TEE CAFE outlet Step3: Scan Challenge QR code to collect 10 stamps Step4: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE *Term & Condition apply
Campaign Period 26/04/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1 (ຂັ້ນຕອນ1)

Join A TEE CAFE fun Campaign now (ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບ A TEE CAFE)

Step 2 (ຂັ້ນຕອນ2)

Head to A TEE CAFE shop (ໄປທີ່ ຮ້ານ A TEE CAFE)

Step 3 (ຂັ້ນຕອນ3)

Collect10 stamps(ສະສົມໃຫ້ຄົບ10 ສະແຕມ)

Step 4 (ຂັ້ນຕອນ4)

Scan Redemption QR code to your Free (ສະແກນລະຫັດຮັບຟຣີ 1ຈອກ)
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນຂອງຮ້ານ A TEE CAFE ແມ່ນເມນູ ທຸກຢ່າງໃນຮ້ານ ທ່ານສາມາດສະສົມສະແຕມ

ດື່ມຟຣີກັນງ່າຍໆພຽງ ແຕ່ມາໃຊ້ບໍລີການ A TEE CAFE ບໍວ່າທ່ານຈະສັ່ງ ອາຫານ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມ ທ່ານສາມາດສະແກນ ສະສົມສະແຕມໄດ້ ຄົບ 10 ຄັ້ງເຄື່ອງດື່ມ ຟຼີ ນໍ້າປັ່ນ 1 ຈອກ
ຂັ້ນຕອນທີ1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນທີ2: ໄປທີ່ຮ້ານ A TEE CAFE
ຂັ້ນຕອນທີ3: ສະແກນ QR Code ສະສົມຄົບ 10 ສະແຕມ
ຂັ້ນຕອນທີ4: ສະແກນ QR Code ແລກລາງວັນເຄື່ອງດື່ມ A TEE CAFE ຟຣີ
Come to our shop, you can collect 10 stamps, get 1 free drink or you buy any food you can collect 10 stamps, get 1 free drinks also. Get your FREE Drink with 4 steps:
Step1: Grab your deal from CheQQme App
Step2: Head to A TEE CAFE outlet
Step3: Scan Challenge QR code to collect 10 stamps
Step4: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Term & Condition applied for all menu, you can scan to collect stamps