ສ່ວນຫຼຸດເກີບ Hot Deal 5% OFF
20 participants
Clothing and Accessories
0
ຊື້ເກີບທຸກຄູ່ ໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດ !! ຂັ້ນຕອນທີ່1:ຂໍ້ຮ່ວມໂປຣໂມຊັນ ຈາກແອັບເຊັຄຈ໌ມີ ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ແປບຊີ ມູມວອກເກີ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນລະຫັດ ແລກຮັບສ່ວນຫລຸດ All shoes 5% OFF Step1: Join fun Campaign Step2: Head to Pepsi Walker Corner Step3: Scan Redemption QR Code to Receive your Bonuses *Term & Condition apply
Campaign Period 25/05/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Grap the deal from CheQQme App

Step 2

Head to Pepsi Fashion Corner outlet

Step 3

Scan Redemption QR code to redeem

Step 4

Get your bonuses
Term and condition

Get 5% off when you buy shoes at Pepsi fashion corner
Promotion from today till 31/12/2019