ສ່ວນຫລຸດ Jj Fashion Phonpanao 20% Off
11 participants
Clothing and Accessories
0
- ຊື້ ຊຸດສູດ, ເນັກໄທ, ຫຼື ເກິບ ແມ່ນສ່ວນຫລຸດ 20% ປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້: ຂັ້ນຕອນ 1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ Jj Fashion Store ຂັ້ນຕອນ 3: ສະແກນລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນ ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ - Buy Personal Clothes + NeckTie + Shoes Get 20% Off Follow these steps: Step 1: Grab the deal Step 2: Head to Jj Fashion Store Step 3: Scan redemption QR code to get your free Step 4: Receive your free * Term and Condition apply
Campaign Period 05/06/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step 1: Grab the deal

Step 2

Step 2: Head to Jj Fashion Store

Step 3

Step 3: Scan redemption QR code to get your free

Step 4

Step 4: Receive your free
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Jj Fashion ແມ່ນ - ຊື້ ຊຸດສູດ, ເນັກໄທ, ຫຼື ເກິບ ແມ່ນສ່ວນຫລຸດ 20%

ຊື້ ຊຸດສູດ, ເນັກໄທ, ຫຼື ເກິບ ແມ່ນສ່ວນຫລຸດ 20% ປະຕິບັດ ຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:
ຂັ້ນຕອນ 1: ຮັບຂໍ້ສະເໜີ ຈາກແອັບ CheQQme
ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ Jj Fashion Store
ຂັ້ນຕອນ 3: ສະແກນລະຫັດ ແລກຮັບລາງວັນ
ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ
- Buy Personal Clothes + NeckTie + Shoes Get 20% Off Follow these steps:
Step 1: Grab the deal
Step 2: Head to Jj Fashion Store
Step 3: Scan redemption QR code to get your free
Step 4: Receive your free
* Term and Condition apply