ຊື້ຊຸດ DaDa Fashion Hot Deal
7 participants
Clothing and Accessories
0
ມາຊື້ຊຸດ ທີ່ຮ້ານ DaDa Fashion ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫລຸດ ພຽງແຕ່ ທ່ານເຮັດຕາມ ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າຮ່ວມກັບ ແຄມເປນ ຈາກແອັບ ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ DaDa Fashion ຂັ້ນຕອນ 3: ສະເເກນ ລະຫັດແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບ ຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ Buy Clothing Fashion today get Discounts Just follow 4 steps: step 1: Join campaign from CheQQme App Step 2: Head to DaDa Fashion step 3: Scan redemption QR code to get your free step 4: Receive your free *Tern and Condition apply
Campaign Period 11/06/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

step 1: Join Fun DaDa Fashion

Step 2

Step 2: Head to DaDa Fashion

Step 3

step 3: Scan redemption QR code to get your free

Step 4

step 4: Receive your free
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ DaDa Fashion

ມາຊື້ຊຸດ ທີ່ຮ້ານ DaDa Fashion ຮັບໄປເລີຍ ສ່ວນຫລຸດ 10% ສຳລັບຊື້ຊຸດ ພຽງແຕ່ ທ່ານເຮັດຕາມ 4 ຂັ້ນຕອນຄື:
ຂັ້ນຕອນ 1: ເຂົ້າຮ່ວມກັບ DaDa Fashion
ຂັ້ນຕອນ 2: ໄປທີ່ ຮ້ານ DaDa Fashion
ຂັ້ນຕອນ 3: ສະເເກນ ລະຫັດແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ
ຂັ້ນຕອນ 4: ຮັບ ຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ
Come to use DaDa Fashion today. Good promotion is here Just follow 4 steps:
step 1: Join Fun DaDa Fashion
Step 2: Head to DaDa Fashion
step 3: Scan redemption QR code to get your free
step 4: Receive your free
*Tern and Condition apply