ຊື້ ເກີບທຸກລຸ້ນ Buy shoes get 10% off
11 participants
Clothing and Accessories
0
ໂປຮໂມຊັນ ຂອງ Oudom Shop ມາຊື້ ເກີບທຸກລຸ້ນ ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Oudom Shop ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 10% ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ Buy Shoes at Oudom Shop get 10% off for shoes. Follow these steps: Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Oudom Shop Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE Step4: Receive your free *Term & Condition apply
Campaign Period 14/06/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Oudom Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE

Step 4

Step4: Receive your free
ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຂອງ Oudom Shop

ໂປຮໂມຊັນ ຂອງ Oudom Shop ມາຊື້ ເກີບທຸກລຸ້ນ ຮັບຟຼີ ສ່ວນຫລຸດ 10% ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ Oudom Shop
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 10%
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ
Buy Shoes at Oudom Shop get 10% off for shoes. Follow these steps:
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Oudom Shop
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply