ເສື້ອໄໝ ລາວ Lao Silk Hot Deal 50% Off
6 participants
Clothing and Accessories
0
ຊື້ເສື້ອໄໝລາວ ຮັບສ່ວນຫລຸດ !! ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຂັ້ນຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ລຳແພນໄພໄໝງາມ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ Buy Lao Silk today get 50% discounts!! Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Lumphanephai Silk Step3: Scan Redemption QR Code at counter Step4: Receive Discounts *Term & Condition apply
Campaign Period 09/07/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Lumphanephai Silk

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE

Step 4

Step4: Receive your free
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ ຮ້ານ ແພນໄພໄໝງາມ

ຊື້ເສື້ອໄໝລາວ ຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 50% ສຳລັບເສື້ອໄໝ ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ 4 ຂັ້ນຕອນຄື:
ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານ ລຳແພນໄພໄໝງາມ
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 50%
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ
Buy Lao Silk today get 50% Off for Lao silk. just follow these steps:
Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Lumphanephai Silk
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply