ເສື້ອຜ້າ Onair Hot Deal 15% Off
5 participants
Clothing and Accessories
1
ຊື້ເສື້ອຜ້າ ທີ່ຮ້ານອອນເເອ ຮັບ ສ່ວນຫລຸດ -15% ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນງ່າຍໆຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານຮ້ານ ອ່ອນແອ ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນຄິວອາໂຄດ ຢູ່ໜ້າເຄົາເຕີ້ ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດ Buy baby clothes- Adult Clothes at Onair Shop get 15% discounts Step1: Join Promotion from CheQQme App Step2: Head to Onair Baby Shop Step3: Scan Redemption QR Code to redeem Step4: Receive Discounts *Term & Condition apply
Campaign Period 09/07/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

Step1: Join Promotion from CheQQme App

Step 2

Step2: Head to Onair Baby Shop

Step 3

Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE

Step 4

Step4: Receive your free
Review
  • 0 0
    wow
    2 months ago
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງ Onair baby Shop

ຊື້ເສື້ອຜ້າເດັກນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ທີ່ຮ້ານອອນເເອ ຮັບ ສ່ວນຫລຸດ15% ສຳລັບເສື້ອຜ້າ ເດັກ-ໃຫຍ່ ກັບ ຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ 4 ຂັ້ນຕອນຄື: ຂັ້ນຕອນທີ່1: ເຂົ້າຮ່ວມ ໂປຼໂມຊັນ ຈາກແອັບ CheQQme
ຕອນທີ່2:ໄປທີ່ຮ້ານຮ້ານ ອ່ອນແອ
ຂັ້ນຕອນທີ່3:ສະແກນ ແລກຮັບ ສ່ວນຫລຸດ 15%
ຂັ້ນຕອນທີ່4: ຮັບສ່ວນຫລຸດຟຼີ
Buy baby clothes- Adult Clothes at Onair Shop get 15% off for it. Step1: Join Promotion from CheQQme App
Step2: Head to Onair Baby Shop
Step3: Scan Redemption QR Code to redeem your FREE
Step4: Receive your free
*Term & Condition apply