ລົງທະບຽນ Register Now win 2000 crowns
253 participants
Others
6
ລົງທະບຽນ ແອັບ ມື້ນີ້ຮັບໄປເລີຍ 2000 ຄະແນນ ເມື່ອທ່ານໄປສະແກນ ລະຫັດ ຄິວອາໂຄດ ກັບທີມງານ ເຊັຄ໌ຈມີ. ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມ ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້: 1. ຮັບຂໍ້ສະເໝີ ຈາກແອັບ 2. ໄປສະແກນ ກັບທີມງານ 3. ສະແກນ ລະຫັດ ຄິວອາໂຄດ 4. ຮັບ 2000 ຄະແນນ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ເຊັຄ໌ຈມີ ລາວ Register Cheqqme App now wins 2000 Crowns at Cheqqme Team. Just follow these steps: 1. Grab the deal from Cheqqme App 2. Head to Cheqqme Team 3. Scan Redemption QR Code to redeem with Cheqqme Team 4. Receive 2000 Crowns *Cheqqme Laos Term and Condition applied
Campaign Period 17/07/2019 - 31/12/2019
0 km

Step 1

1. Grab the deal from Cheqqme App

Step 2

2. Head to Cheqqme Team

Step 3

3. Scan Redemption QR Code to redeem with Cheqqme Team

Step 4

4. Receive 2000 Crowns
Review
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ເຊັຄ໌ຈມີ ລາວ

ລົງທະບຽນ ແອັບ ມື້ນີ້ຮັບໄປເລີຍ 2000 ຄະແນນ ແຕ່ຕ້ອງໄປສະແກນ ລະຫັດ ຄິວອາຄອດ ກັບທີມງານ ເຊັຄ໌ຈມີ. ພຽງແຕ່ເຮັດຕາມ ຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:
1. ຮັບຂໍ້ສະເໝີ ຈາກແອັບ
2. ໄປສະແກນ ກັບທີມງານ
3. ສະແກນ ລະຫັດ ຄິວອາຄອດ
4. ຮັບ 2000 ຄະແນນ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ເຊັຄ໌ຈມີ ລາວ
Register Cheqqme App now wins 2000 Crowns at Cheqqme Team. Just follow these steps:
1. Grab the deal from Cheqqme App
2. Head to Cheqqme Team
3. Scan Redemption QR Code to redeem with Cheqqme Team
4. Receive 2000 Crowns
*Cheqqme Laos Term and Condition applied