TP Car Care & Café / ບໍລິການລ້າງອັດສີດ ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ
14 Favourites
Automotive
0

ABOUT

TP Car Care & Café ບໍລິການລ້າງອັດສີດ ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ມີຮ້ານກາເຟໃຫ້ທ່ານ ດື່ມ ນັ່ງຫລີ້ນ ນັ່ງສະບາຍ ແອເຢັນໆ ລໍຖ້າ ລ້າງລົດທ່ານ ໂທ 020 2821 2944
Automotive
ບໍລິການລ້າງອັດສີດ, ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ກາເຟ, wifi
Mon - Sun: 08:00 AM - 06:00 PM
ບ້ານຊຽງດາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban XiengDa, Xaysetha, Vientiane Prefecture