PPE DELA SAFETY (Lao) CO., LTD / ບໍລີສັດ ພີພີແດວລາ ເຊບຕີ້ ຈຳກັດ
3 Favourites
Clothing and Accessories
0

ABOUT

ບໍລິສັດ ເດວລາ ເຊບຕີ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະມີອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທຸກຢ່າງບໍ່ວ່າສິເປັນອຸປະກອນນ້ອຍໃຫຍ່, ມີອຸປະກອນປ້ອງກັນຄົບທຸກຢ່າງເຊັ່ນ:ໝວກ,ແນວອັດຫູ,ຜ້າອັດປາກ, ແວ່ນຕາ, ໂສ້ງ, ເສື້ອ, ເກີບ ແລະ ຍັງອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. With a wide range of high quality PPE (Personal Protection Equipment) available from cap to toe, Dela Safety can match all of your Company needs.
Clothing and Accessories
ໂສ້ງ, ເສື້ອ, ເກີບ ແລະ ຍັງອີກຫຼາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
Weekdays: 08:00 AM - 05:00 PM
Sat: 08:00 AM - 12:00 PM
Sun: Closed
ບ້ານ ຮ່ອງເກ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01160, Ban Hongkae, Xaysetha, Vientiane Prefecture