C&A Cafe / ຮ້ານ ຊີແອນເອ ຄາເຟ
2 Favourites
Food and Beverages
1

ABOUT

ຮ້ານ ຊີແອນເອ ຄາເຟ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫັດສະດີ ຖະຫນົນສາຍລົມ ຊ້າຍສວຍກັບຮ້ານແຄນນອນສາຍລົມ. ມີ 3 ສາຂາ ( C&A Cafe have 3 branches) ໂທ 030 5270 272
Food and Beverages
ເຄັກ, ເຂົ້າຫນົມ, ເຄື່ອງດື່ມ, ລົດຊາດແຊບ / Cake, khao nom, Drinks
Weekdays: 06:30 AM - 09:00 PM
Weekends: 07:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານ ຫນອງຫນຽງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 01160, Ban NongNien, Xaysetha, Vientiane Prefecture
Review