ຮ້ານຕຳສະບາຍໃຈ ສາຂາ4 TumSaBaiChai
Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ມູມໄຟແດງສາຍລົມ ກົງກັນຂ້າມກັນໂຮງແຮມ ວຽງຈັນ ພລາຊ່າ ຂ້າງພະແນກສາທາລະນະສຸກ ຈັດສົ່ງຟຣີເດີ ໂທເລີຍ 030 598 3322
Food and Beverages
ອາຫານ, ຕຳແຊບ, ເມນູຕຳ, ສົ່ງຟຣີ
Weekdays: 09:00 AM - 10:00 PM
Sat: Closed
Sun: 09:00 AM - 10:00 PM
ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງຈັນທະບູລີ, 01000, Ban Xiengyuen, Chanthabuly, Vientiane Prefecture