ຮ້ານຕຳ ສະບາຍໃຈສາຂາ 5 TumSaBaiChai
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເລີຍຕະຫລາດຫວ້ຍຫົງ 800 ແມັດ ຊ້າຍມື ໂທ 5234 2344, 55503011
Food and Beverages
ເຄື່່ອງດື່ມ, ຕຳແຊບ, ສະບາຍໃຈ, ສາຂາ5
Mon - Sun: 09:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ, 01000, Ban Houayhong, Chanthabuly, Vientiane Prefecture