ຮ້ານຕຳສະບາຍໃຈ ສາຂາ 7 TumSaBaiChai
1 Favourites
Food and Beverages
0

ABOUT

ກິນຕຳແຊບໆ ກາແຟເຢັນໆໃນວັນພັກຜ່ອນ ສາຂາ7 ໜ້າປໍ້ານໍ້າມັນ ປຕທ ດົງຈອງເດີ ໂທ 552 111 99
Food and Beverages
ຕຳແຊບ, ກາເຟເຢັນໆ, ຕຳສະບາຍໃຈ, ສາຂາ7
Mon - Sun: 09:00 AM - 09:00 PM
ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ, 01160, Ban Seng sa Vang, Xaysetha, Vientiane Prefecture